جلسه ۳ - چه نسخه ای از نرم افزار را پوشش خواهیم داد؟