جلسه ۳ - چرخش یک سطح توسط فرم دهنده یا اصلاح گر Lathe