جلسه ۸ - محدود و وابسته سازی تغییرات Sub-Object ها