جلسه ۷ - افزودن بازتاب ها به یک Map از نوع Raytrace