جلسه ۱ - طراحی یک پوستر کلاسیک از دورنمای یک شهر مدرن