جلسه ۳ - کنترل فایلهای به اشتراک گذاشته شده در یک شبکه