جلسه ۶ - تنظیماتی که دسترسی را برای ما آسان می کند