جلسه ۴ - پاک کردن برنامه هایی که از آنها استفاده نمی کنیم