جلسه ۱ - کنترل تمامی تنظیمات سیستم به کمک Control Panel