جلسه ۳ - انجام محاسبات ساده و پیشرفته توسط ماشین حساب