جلسه ۳ - گرفتن نسخه پشتیبان و بک آپ با ابزار File History