جلسه ۱ - پیدا کردن اشکالات سیستم در بخش Troubleshooting