جلسه ۹ - روان کردن حرکات و تکمیل جزئیات

فصل ۶ : فصل ششم - : Climbing a Wall بالا رفتن از یک دیوار


سوالات کاربران در این فصل

برای سوال پرسیدن، باید مشترک دوره باشید.